Wczytuję dane...
Regulamin

Obowiązujący od dn. 15.09.2017 r.

§1. Definicje:
1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientem może być także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
5. Strona – Sprzedawca i Klient.
6. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży zawarta na odległość.
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa ta zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
8. Sprzedawca – Jarosław Zębik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JZ Jarosław Zębik, adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Mstowska 22A, 42 – 244 Cegielnia, NIP: 5732306422.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego www.radosnybobas.pl, platformy handlowej Allegro i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.
10. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.radosnybobas.pl prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
13. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.radosnybobas.pl.

§2. Postanowienia ogólne
1. W zakresie usług świadczonych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa niniejszy Regulamin określa sposób składania zamówienia poprzez Sklep Internetowy, jak również wszelkie zasady zawierania umów sprzedaży (z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
2. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach prowadzonej działalności i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość.
3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie oraz sporządzić jego wydruk.
6. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt dokonania Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
8. Zdjęcia, prezentacje, logo producentów oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie Internetowym w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto].

§3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Dokonując zamówienia klient wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.
3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
d) narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza poprzez kilkukrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkukrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków Odstąpienia od transakcji.

§4. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy
1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail dotyczącej potwierdzenia faktu zawarcia umowy.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.radosnybobas.pl a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie. Dodanie Produktu do „Koszyka” i potwierdzenie zamówienia poprzez akceptację swojego wyboru niesie za sobą konieczność zapłaty. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w w zakładce Adres do wysłki lub inny, jeżeli klient poinformuje nas o takiej zmianie w formularzu zamówienia.
3. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez Sklep Internetowy na którym widoczne są Produkty Sprzedającego.
4. Niezbędnym warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia. Klient w niniejszym formularzu może zmienić adres dostawy, poprosić o fakturę VAT i podać do niej dane, czy napisać krótką informację do sprzedającego, celem specyfikacji zamówienia, jeśli Sprzedający umożliwia dokonania takiej specyfikacji Produktu.
5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które klient zobowiązany jest uiścić wraz z ceną za zamówiony Produkt. Koszt wysyłki podany jest w opisie każdej każdego Produktu. W przypadku zakupu kilku przedmiotów obowiązuje jeden koszt wysyłki (najwyższa wartość z podanych w Produktach, jeśli koszty wysyłki są różne).
6. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty i koszty wysyłki: przelewem bankowym i szybką płatnością Dotpay.
7. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma od sprzedawcy automatyczną wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z ceną jaką należy uiścić za Produkt oraz koszt wysyłki. Przy wpłacie na konto Klient proszony jest podać informacje, które ułatwią identyfikację płatności, tj. nr. zamówienia. W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
8. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
9. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1 dnia roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej. W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizacja następuje z zachowaniem wyżej wymienionego okresu z zastrzeżeniem, że czas ten liczony jest od daty uznania środków na rachunku Sprzedawcy. W przypadku zamówień płaconych poprzez Dotpay, realizacja zostanie rozpoczęta po otrzymaniu potwierdzenia przez Sprzedawcę o poprawnym wykonaniu płatności.
10. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską, paczkomatem firmy INPOST Sp. z o.o. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. O formie dostawy decyduje Klient poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia.
11. Opłatę związaną z dostarczeniem przesyłki oraz obsługą płatności w ustalonej na zamówieniu kwocie pokrywa Klient, chyba że Usługodawca zdecyduje na mocy wprowadzonej oferty promocyjnej, o zwolnieniu Klienta z konieczności poniesienia takiej opłaty.
12. Opłata związana z dostarczeniem przesyłki będzie osobną pozycją na zamówieniu oraz paragonie/fakturze wystawionej przez Usługodawcę dla Klienta i będzie stanowiła część całkowitej wartości zamówienia.
13. Produkty z Zamówienia zrealizowane będą pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
14. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, gdy Produkt będzie gotowy do wysyłki.
15. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przezKlienta adres znajdujący się na terenie Polski.
16. Po odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia spisać odpowiedni protokół z doręczycielem i skontaktować się ze Sprzedającym – brak spisania takiego protokołu nie ogranicza zapisu dotyczącego z możliwości Odstąpienia od transakcji.
17. W przypadku chęci wymiany towaru z powodu błędnego wybrania rozmiaru/koloru/modelu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym. Po ustaleniu dostępności danego produktu i możliwości wymiany towaru koszty odesłania wymienianego przedmiotu i ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§5. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. Oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
4. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić niniejszy regulamin przez udostępnienie jego nowej wersji w Sklepie Internetowym. Zmiana obowiązuje od 14. dnia po dniu zastąpienia starego regulaminu nowym, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Sprzedawca zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Sklepie Internetowym na okres miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary regulamin. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w regulaminie. Powyższe zapisy nie dotyczą zmian w regulaminie, które wprowadzone zostały celem zapewnienia zgodności regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem – zmiany w tym zakresie wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia