Wczytuję dane...
Reklamacje

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym w Sklepie Internetowym pod adresem www.radosnybobas.pl, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@radosnybobas.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.

Opis procedury reklamacyjnej
1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@radosnybobas.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy JZ Jarosław Zębik ul. Mstowska 22A, 42-244 Cegielnia. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu. Towar musi byc zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do Sprzedającego.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r, oraz właściwych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks cywilny.

7. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.

8. Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

9. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnych gwarancji.

10. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedającego druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu
rękojmi, jest to jednak fakultatywne.

11. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

12. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

13. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: JZ Jarosław Zębik ul. Mstowska 22A, 42-244 Cegielnia. Koszt poniesiony za odesłanie wadliwego Produktu zostanie zwrócony Kupującemu po rozpatrzeniu żądania. Przesyłki wysyłane do Sprzedającego za pobraniem nie będą odbierane.

15. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

17. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Sprzedawca informuje, że wszelkie zamieszczane na
stronach internetowych Sklepu Internetowego znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.),
materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane
przez Sprzedawcę wyłącznie dla celów informacyjnych. Wszystkie nazwy produktów oferowanych przez
Sprzedawcą oraz zdjęcia są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na
podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.